Zakon o radu

 

Zakon o javnoj nabavi

 

Zakon o obveznim odnosima

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 

Zakon o trgovačkim društvima

 

Zakon o zaštiti na radu

 

Zakon o grobljima

 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

 

Zakon o trgovini

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu

 

Zakon o gradnji

 

Zakon o prostornom uređenju

 

Zakon o cestama

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

 

Zakon o javnim cestama

 

Zakon o zaštiti okoliša

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka

 

Zakon o računovodstvu

 

Ovršni zakon

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

 

Zakon o mirovinskom osiguranju

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

 

Zakon o listi profesionalnih bolesti

 

Zakon o koncesijama

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

Zakon o zemljišnim knjigama

 

Zakon o zaštiti potrošača

 

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

Zakon o proračunu

 

Zakon o porezu na dobit

 

Zakon o porezu na dohodak

 

Zakon o poreznoj upravi

 

Zakon o doprinosima

 

Zakon o općem upravnom postupku

 

Zakon o parničkom postupku

 

Prekršajni zakon

 

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

 

Zakon o reviziji

 

Zakon o sudskim pristojbama

 

PODZAKONSKI PROPISI:

Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluke donesene sukladno Zakonu o trgovačkim društvima