UPRAVA

TVRTKA: Vodovod Glina d.o.o.

OIB: 40154275091, MBS: 080998070

SJEDIŠTE: Petrinjska 4, 44 400 Glina, (privremeno sjedište: Ul. Stjepana i Antuna Radića 10, Glina)

PREDMET POSLOVANJA:

 • javna vodoopskrba
 • javna odvodnja

OSNIVAČ: Grad Glina, OIB: 79799761840, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina

OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju od 19. rujna 2015. godine

TEMELJNI KAPITAL: 1.000.000,00 uplaćen u cijelosti

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Ivana Lamza, član uprave – direktor društva – zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 16. ožujka 2022. godine

Direktor:

 • mora biti potpuno poslovno sposobna osoba
 • ne može biti osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga utvrđenih ­ Kaznenim zakonom, i to za vrijeme od 5 (pet) godina po pravomoćnosti odluke kojom je osoba osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
 • ne može biti osoba protiv koje je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je i djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za vrijeme dok ta zabrana traje,
 • mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i dužan je čuvati poslovne tajne Društva
 • organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva
 • zastupa Društvo i pritom je ovlašten poduzimati pravne radnje zastupanja u poslovima pred sudom i drugim organima državne vlasti,
 • provodi poslovnu politiku, predlaže mjere povećanja ekonomičnosti i poboljšanja financijskog stanja Društva,
 • ustrojava unutarnju organizacija Društva, prati funkcioniranje unutarnje organizacije Društva i predlaže njene izmjene i poboljšanja,
 • vodi brigu o zakonskim rokovima izrade završnog računa, periodičnih obračuna i podnosi izvješće Skupštini i Nadzornom odboru,
 • podnosi izvješća o poslovanju Društva
 • sklapa ugovore o zapošljavanju radnika,
 • uredno i stručno vodi sve ostale poslove iz djelokruga Društva predviđene Zakonom o trgovačkim društvima, ostalim pozitivnim propisima i Izjavom o osnivanju društva.

Direktor odgovara za uredno i zakonito vođenje poslovnih knjiga te je odgovoran za obavljanje poslova na način propisan u stavku 1. ovoga članka.