SKUPŠTINA

Sukladno Izjavi o osnivanju jedini osnivač i član društva je Grad Glina.

Skupština društva Vodovoda Glina d.o.o. ima jednog člana – gradonačelnika Grada Gline. Od 9. lipnja 2021. gradonačelnik, a time i jedini član skupštine je Ivan Janković, mag. ing. geod. et geoinf.

Skupština Društva:

 • potpisuje lzjavu o osnivanju društva pred javnim bilježnikom kao i izmjene i dopune iste,
 • odlučuje o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
 • odlučuje o zahtjevu za uplatama temeljnog uloga,
 • imenuje i opoziva upravu,
 • odlučuje o podjeli i povlačenju poslovnih udjela te prijenosu poslovnog udjela ili njegovog dijela pod uvjetima propisanim Izjavom o osnivanju,
 • donosi odluku o davanju i opozivu prokure,
 • donosi mjere za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
 • odlučuje o imenovanju revizora,
 • donosi odluku o prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
 • donosi odluku o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava,
 • donosi odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva u obliku javnobilježničkog akta ili javnobilježničkog zapisnika,
 • odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
 • odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
 • odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom.