NADZORNI ODBOR

Način imenovanja

Sukladno čl. 13 Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodovod Glina d.o.o., Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova koje imenuje Skupština Društva, na razdoblje od  4   (četiri)  godine, a pravo na zastupstvo zaposlenika osigurava se sukladno Zakonu. Temeljem čl. 164 Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) u trgovačkom društvu, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor), jedan član organa društva koji nadzire vođenje poslova, mora biti predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Trenutni sastav

Nadzorni odbor imenovan je Odlukom o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Glina d.o.o. koji je donijela Skupština društva 14. siječnja 2022. godine.

Osnivačka skupština Nadzornog odbora održana je 14. siječnja 2022. i na njoj je utvrđen trenutni sastav Nadzornog odbora:

Igor Karaturović, predsjednik nadzornog odbora

Danijela Krapčiček, podpredsjednica

Nada Vlajković, članica

Domagoj Filipović, član

Zadaci i ovlaštenja nadzornog odbora

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

U okviru poslova iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor može pregledavati poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

0 obavljenom nadzoru, Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Društva u pisanom obliku. U izvješću je dužan navesti:

  • djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine
  • jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u  poslovnim knjigama
  • pokazuju li godišnja financijska izvješća stvarno stanje Društva

Nadzorni odbor ovlašten je iznijeti svoje stajalište o potrebnim mjerama za  poboljšanje stanja.