Vodovod Glina d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju osnovan je na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vodovod Glina d.o.o. koju je Vijeće grada Gline donijelo 13. ožujka 2015. godine, a koja je objavljena u Službenom vjesniku broj 12/15. Osnivačka Skupština održana je 19. rujna 2015. godine.

Vodovod Glina d.o.o. formalno pravno započinje s radom 13. studenog 2015. godine donošenjem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 12. studenog 2015. godine o upisu u Sudski registar – osnivanje trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću – podjelom.

Sjedište Vodovoda Glina d.o.o. je Petrinjska 4, Glina.

Objekti u kojima je smješteno poduzeće vlasništvo su Grada Gline. Vodovod Glina je trgovačko društvo u 100 % vlasništvu Grada Gline.

Poduzeće je u trgovačkom sudu registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

  • javna vodoopskrba
  • javna odvodnja.