ODLUKE I PROPISI

Javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Glina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) cijenu vodnih usluga zadnji puta  korigirao je 2011. godine, sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga (NN 112/10), koja je definirala koncept obračuna vode. Sukladno Uredbi, cijena vodne usluge sadrži fiksni i varijabilni dio cijene vodne usluge. Varijabilni dio cijene vodne usluge, obračunava se po isporučenom kubiku vode, a  fiksni dio cijene vodne usluge obračunava se po korisniku mjesečno.

Obzirom da  cijena vode  nije mijenjana 11 godina, a naročito obzirom na kretanje cijena materijala, usluga i energenata na tržištu, primorani smo povećati cijenu vodne usluge .

Tijekom godina znatno su porasli tekući, materijalni troškovi na održavanju  cijelog sustava i objekata vodoopskrbe, kao što su  usluge održavanja vodoopskrbne  mreže, ispitivanja kontrole kvalitete  pitke vode, nabava i ugradnja  vodovodnog materijala. To je dovelo do povećanja troškova nabave materijala i usluga za 30-ak % u prosjeku.  Npr. samo cijena vodomjera je porasla sa 166 na 199 kn po vodomjeru ( DN20 3/4“)

Cijena diesela koji koristimo, između ostalog i za agregate u slučaju nestanka električne energije, porasla je s 9,84 kn po litri u siječnju na 13,44 kn u listopadu, dakle preko 30% i očekuje se daljnje povećanje. Ovo je dovelo do dodatnog troška od cca. 30.000,00 kn godišnje samo za gorivo, a utječe i na putne troškove dolaska i odlaska na posao jer se povećala cijena karte javnog prijevoza.

Svi znamo koliko su porasli troškovi električne energije. U 2020. godini račun za struju je iznosio oko 60.000 kn mjesečno bez PDV-a, u 2021. godini taj je trošak porastao na 70.000 kn mjesečno dok je u 2022. nakon povećanja cijena u travnju i srpnju prosječan račun oko 170.000 kn mjesečno bez PDV-a.

Naravno, sredstva koja nedostaju zbog ovog povećanja troškova, pokušali smo, prije svega, osigurati tako da ne dođe do podizanja cijena naših usluga, međutim to  nije bilo u potpunosti moguće obzirom na izrazito veliko povećanje cijena električne energije. Nakon intervencije Vlade u troškove električne energije, smanjila se cijena električne energije, međutim mjesecima smo plaćali cijenu električne energije po povećanoj tarifi.

Sukladno svemu gore navedenom bili smo prisiljeni predložiti povećanje osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe od 1.12.2022. (varijabilni dio) s dosadašnjih 5,34 na 6,98 kn/m3 (+ 13% PDV) isporučene vode za domaćinstva i za pravne osobe, što predstavlja povećanje od 30,71% po m3. Povećanje cijene m3 vode povećat će ukupan račun za vodu građanima s prosječnom potrošnjom od  15m3 za cca. 27  kn (s PDV-om). Uredba Vlade o cijenama energenata je na snazi do 31.03.2023. i neizvjesno je što će bit nakon toga te će se cijene će se ponovno preispitati u prvom kvartalu 2023. godine kad bude izvjesnije kako će se dalje kretati cijene materijala i usluga. Cijene fiksnog iznosa i naknada za sada ostaju iste. Za usporedbu, cijena m3 vode za kućanstva u Petrinji iznosi 8,29; u Sisku 8,74; u Topuskom 11,00; u Hrvatskoj Kostajnici 8,70 kn dok su za gospodarstvo cijene znatno veće. Iz svega je vidljivo da smo i dalje znatno jeftiniji od ostalih Vodovoda u okruženju.

Kako bismo smanjili učinak cijene električne energije, u posljednjih šest mjeseci uspjeli smo ishoditi uporabnu dozvolu za zgradu crpilišta te pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa što je bio preduvjet za prijavu na natječaj za izradu projektne dokumentacije za solarnu elektranu na crpilištu, te se nadamo pozitivnom ishodu prijave na natječaj koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira u iznosu od 80%. Po izradi projektne dokumentacije, krenut ćemo u izgradnju solarne elektrane za koju se također nadamo sufinanciranju od strane Fonda.

Odluka o naknadi za razvoj, objavljena u Narodnim novinama 69/2022