SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) određena je obveza provođenja savjetovanja s javnošću o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavit će se obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

ODLUKA O CIJENI JAVNE USLUGE

Poštovani,

Vodovod Glina d.o.o. (dalje: Društvo) namjerava uputiti Skupštini društva Odluku o cijeni vodnih usluga te na istu tražiti suglasnost.

Osnovna cijena vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja koje Društvo primjenjuje na snazi je od 2011. godine i od tada nije bilo promjena osnovne cijene navedenih vodnih usluga.

Zbog značajnog porasta troškova, prvenstveno nastalog radi povećanja cijena električne energije (vodocrpilišta, precrpne stanice), koja je još prošle godine porasla za prosječno 0,5 kn po kWh od početka godine do prosinca, a onda 1. travnja 2022. skoro duplo u odnosu na prethodni period (od cca 0,7 do 1,40 kn po kWh, ovisno o tarifnom modelu), te u srpnju još dodatno 0,5 – 0,7 kn po Kwh čime je osnovna djelatnost Društva dovedena u poteškoće te je već s početkom 2022. godine, evidentiran gubitak u poslovanju. Republika Hrvatska uvela je niz mjera kojima se ograničava cijena električne energije za građane, ne uvodeći iste mjere za javne isporučitelje vodnih usluga.

Tijekom proteklih 11 godina znatno su nam porasli tekući, materijalni troškovi na održavanju  cijelog sustava i objekata vodoopskrbe, kao što su  usluge održavanja vodoopskrbne  mreže, ispitivanja kontrole kvalitete  pitke vode, nabava i ugradnja  vodovodnog materijala, održavanje crpilišta i vodosprema, naročito u posljednjih godinu dana. To je dovelo do povećanja troškova nabave materijala i usluga za 30% u prosjeku. 

Povrh svega navedenog, izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) ukinute su odredbe o izuzeću od plaćanja naknada za pravo služnosti na cestama u vlasništvu RH za vodne građevine te su javni isporučitelji vodnih usluga od 2022. godine dužni plaćati Hrvatskim cestama, odnosno Županijskoj upravi za ceste služnost za položene vodove i to u minimalnom iznosu od 2,10 kn po metru kvadratnom vodovodnih instalacija, godišnje. Tako se i trošak održavanja cesta u vlasništvu RH prelio direktno na građane kroz cijenu vode, isto kao i trošak električne energije.

Kako bi poslovanje Društva bilo i dalje održivo, nužno je usklađivanje cijene vodnih usluga na način da se za iznos od 4,13 kn/m3 (+PDV od 13%) poveća osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za sve kategorije potrošača. Time bi se ostvarili nužno potrebni prihodi za normalno funkcioniranje Društva.

Javno savjetovanje otvoreno je do 30. rujna 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 30.09.2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu info@vodovod-glina.hr ili na adresu: Vodovod Glina d.o.o., Petrinjska 4, 44400 Glina. Primjedbe pristigle nakon 30.09.2022. neće se razmatrati.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, objaviti putem ove internetske stranice.