PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire VODOVOD GLINA, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti VODOVODU GLINA, d.o.o.:

Pismenim putem na adresu:
Vodovod Glina d.o.o.
Petrinjska 4
44 400 Glina
Predajom na urudžbeni zapisnik:
Vodovod Glina d.o.o.
Stjepana i Antuna Radića 10
44 400 Glina
Putem e-pošte:
info@vodovod-glina.hr

  • službenica za informiranje: Nevenka Vukša

VODOVOD GLINA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14).