PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje
posjeduje, raspolaže ili nadzire VODOVOD GLINA, d.o.o. uređeno je
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim
osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti,
sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva VODOVODU GLINA, d.o.o.

Službenik za informiranje:
JASMINA KUZMIĆ
Telefon: 044/527-896
e-mail: jasmina.kuzmic@vodovod-glina.hr

Adresa: VODOVOD GLINA d.o.o., Petrinjska 4, 44 400 GLINA

VODOVOD GLINA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih
troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova
dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za
određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), koji su objavljeni u Narodnim
novinama broj 12/14.